NL EN

Kernwaarden

De afdeling Voluntary zet zich in om een bijdrage aan de kernwaarden van het bedrijf te leveren. Maatschappelijke betrokken: realiseren dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Afspiegeling van de samenleving: wees je bewust van de tijdgeest en wees een kritisch klankbord. En duurzame persoonlijke ontwikkeling door te blijven leren en te blijven groeien.

Sinds de oprichting van Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen is initiatief genomen om de maatschappelijke betrokkenheid die het bedrijf uitdraagt, nog meer gezicht te geven. De afdeling ‘voluntary’ werd daartoe opgericht. Om de in Nederland spelende maatschappelijke thema’s vorm te geven in coachingstrajecten voor getalenteerde jongeren. Door hen te coachen vanuit de realiteit dat zij deel uitmaken van een groter, complex geheel. Vanuit die context leren ze hun talenten effectief in te zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij. En zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen. Zij kunnen daardoor makkelijker een (nieuwe) plek in de samenleving vinden. Maatschappelijke betrokkenheid is daarmee één van onze kernwaarden.

Binnen ‘voluntary’ wordt coaching (zonder kosten) aangeboden aan jong (top-)talent (18-40 jaar) dat op enig gebied uitblinkt, behoefte heeft aan een klankbord of sparringpartner, maar geen bron van inkomsten om die coaching te bekostigen. Terwijl er wel een duidelijk behoefte bestaat aan ondersteuning om op een wijze die hen past, om te gaan met dat talent. Zodat het niet verloren gaat. Want talent is geen synoniem van succes. Zodat er aansluiting wordt gevonden bij de professionele wereld door dat talent multifunctioneel te maken en dan gepast in te zetten in de werk- of studie omgeving. De kandidaten leren op dat fundament beter om te gaan met de hectiek van de wereld, de veranderingen die in hun leven zullen plaatsvinden en de niet verwachte gebeurtenissen.

Het voluntary program is kosteloos (behalve de reiskosten naar onze locatie). Met de personen die geaccepteerd zullen worden in dit programma zal daarvoor eerst een intakegesprek worden gevoerd.

De kandidaten zijn veelal (hoog-)begaafde jongeren tussen de 18 en 40 jaar met een duidelijk talent op één of meerdere gebieden (bijv. algemene hoogbegaafdheid, talent in muziek, sport, techniek, kunst of ondernemerschap).

Binnen het voluntary programma wordt getracht aan te sluiten bij de diversiteit van de samenleving Zodat het aanbod uitnodigend blijft voor verschillende groepen jonge mensen. Bij voorkeur als afspiegeling van de ons omringende samenleving. Maar wel met een kritische houding, die als klankbord dienst kan doen om een werkbaar evenwicht te bereiken (tweede kernwaarde van het programma). Naast het identificeren, waarderen en benutten van overeenkomsten en verschillen, alsook het managen daarvan, is het je blijven ontwikkelen niet meer dan natuurlijk. Persoonlijke ontwikkeling stopt nooit. Ontwikkeling is voor ons onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. (derde kernwaarde van het programma).

Reinout van Kalleveen heeft de afgelopen jaren diverse getalenteerde jongeren begeleid binnen dit programma. Hij is lid van Mensa en maakt deel uit van de jury die jaarlijks de Mensa Fonds Award uitreikt. Het Mensafonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden beter worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via mail: info@dekkerenvankalleveen.nl of bel met het kantoor op 0346 350435 of direct met Reinout van Kalleveen op 06 13090276. Graag geven wij u meer informatie of sturen wij u de brochure.